เกี่ยวกับเรา

 บริษัท ไทยวาแลบบอราทอรี่ส์ จำกัด (THAIVALAB) เป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบยา อาหารเสริม และเคมีภัณฑ์ รวมถึงเป็นผู้ผลิต รับจ้างผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับคน อีกทั้งยังได้ประกอบธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำเชิงอินทรีย์ โดยมีห้องปฎิบัติการงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภค และความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ 


นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ค่านิยมหลัก

เป็นบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับคนและสัตว์ครบวงจร

สร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความเข้มแข็ง โดยให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัท

 รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม

  1. มีจริยธรรมและคุณธรรม
  2. มีมาตรฐานในการปฎิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้
  3. มีการพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพสินค้า กระบวนการผลิต และการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การรับรองคุณภาพของบริษัท